Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby

V případě zjištění nepovolené stavby zahájí stavební úřad z vlastního podnětu řízení o odstranění této stavby. Stavbu postavenou bez stavebního povolení lze dodatečně povolit v případě, že stavebník požádá o dodatečné povolení stavby a v průběhu řízení prokáže, že stavba je v souladu s veřejným zájmem. Neučiní-li tak, stavební úřad nařídí vlastníku stavby její odstranění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

 1. U fyzických osob žadatel ( navrhovatel) osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci
 2. U právnických osob osoba oprávněná jednat ( jednatel, představenstvo a pod.), případně zmocněnec na základě plné moci

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Fyzické osoby věk 18 let, způsobilost k právním úkonům
Právnické osoby právnická osoba musí být založená nejpozději ke dni podání žádosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádostí o dodatečné povolení stavby - osobně v úřední dny podáním na podatelně místně příslušného úřadu nebo prostřednictvím pošty.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o dodatečné povolení stavby musí podle povahy stavby obsahovat údaje a doklady jako k žádosti o stavební povolení:

 1. jméno (název) a adresu (sídlo) stavebníka, (IČO)
 2. druh, účel, místo stavby, předpokládaný termín dokončení stavby (pokud není stavba již dokončena)a u dočasné stavby dobu jejího trvání,
 3. parcelní čísla a druhy dotčených stavebního pozemku dále parcelní čísla sousedních pozemků a staveb na nich s uvedením vlastnických nebo jiných práv podle katastru nemovitostí,
 4. jméno (název), adresu a oprávnění zpracovatele projektové dokumentace stavby a způsob provedení stavby (dodavatelsky, svépomocí), pokud není již dokončena
 5. základní údaje o stavbě, jejím členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních,
 6. seznam a adresy účastníků stavebního řízení, kteří jsou stavebníkovi známi; u staveb liniových a staveb zvlášť rozsáhlých s velkým počtem účastníků stavebního řízení se seznam a adresy účastníků neuvádějí,
 7. orientační náklad na provedení stavby včetně technologie.

K žádosti se připojí:

 1. doklad, jímž stavebník prokazuje, že je vlastníkem pozemku nebo stavby anebo že má k pozemku či stavbě jiné právo, které jej opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu nebo provést změnu stavby anebo udržovací práce na ní,
 2. projektová dokumentace stavby (projekt) ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace,
 3. doklady o jednání s účastníky řízení, pokud byla předem o stavbě vedena, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy,
 4. územní rozhodnutí, jestliže je vydal jiný orgán než stavební úřad příslušný k povolení stavby,
 5. prohlášení oprávněné osoby, že bude zabezpečovat odborné vedení realizace stavby , nebo osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním stavby, pokud stavebník sám není způsobilý dozor provádět bude-li stavba prováděna svépomocí ( pokud není již stavba dokončena)

U stavby, u které má být použit neobvyklý způsob stavění nebo konstrukčního řešení anebo ve které má být instalováno ojedinělé technické zařízení, které není srovnatelné s jinými již vyzkoušenými zařízeními, a u níž se nemohou předem spolehlivě určit negativní účinky jejího provozu na životní prostředí a zdraví lidu, se doloží žádost též posudkem specializovaného pracoviště, vysoké školy nebo znalce. Posudek se nepředkládá, pokud byl vliv stavby na životní prostředí posouzen podle zvláštních předpisů.

Projektová dokumentace stavby (projekt), která se předkládá k řízení, obsahuje zejména:

 1. souhrnnou zprávu s údaji doplňujícími základní údaje o stavbě uvedené v žádosti o stavební povolení a s informacemi o výsledku provedených průzkumů a měření a splnění podmínek rozhodnutí o umístění stavby, bylo-li vydáno;
  Dále musí být ze zprávy dostatečně zřejmé:
  1. navrhované urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby, jejích konstrukčních částí a použití stavebních materiálů z hlediska dodržení obecných technických požadavků na výstavbu včetně užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,
  2. požárně bezpečnostní řešení,
  3. nároky na vodní hospodářství, energie, dopravu (včetně parkování), zneškodňování odpadů a řešení napojení stavby na stávající sítě technického vybavení,
  4. údaje o nadzemních a podzemních stavbách (včetně sítí technického vybavení) na stavebním pozemku a sousedních pozemcích a o stávajících ochranných pásmech,
  5. u staveb s provozním, výrobním nebo technickým zařízením údaje o tomto zařízení, o koncepci skladování, řešení vnitřní dopravy a ploch pro obsluhu, údržbu a opravy, popřípadě nároky na zkušební provoz po dokončení stavby,
  6. údaje o dodržení podmínek stanovených pro navrhování objektů na poddolovaném území,
  7. údaje o dodržení požadavků stanovených zvláštními předpisy,
  8. uspořádání staveniště a bezpečnostní opatření, jde-li o provádění stavebních prací za mimořádných podmínek,
  9. údaje o splnění podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy podle zvláštních předpisů,
  10. způsob zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavbu i budoucí provoz,
 2. celkovou situaci stavby (zastavovací plán) v měřítku zpravidla 1 : 200 až 1 : 500 s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel podle katastru nemovitostí, včetně sousedních pozemků, stávajících staveb na nich, podzemních sítí technického vybavení, a návrh přípojek na inženýrské sítě, vytyčovací výkresy nebo potřebné geometrické parametry, popřípadě další výkresy podle charakteru a složitosti stavby včetně ochranných pásem; u liniových staveb zákres jejich trasy v mapovém podkladu v měřítku 1 : 10 000 nebo 1 : 50 000,
 3. stavební výkresy pozemních a inženýrských staveb, ze kterých je zřejmý dosavadní a navrhovaný stav, především půdorysy, řezy, pohledy (v měřítku zpravidla 1 : 100) obsahující jednotlivé druhy konstrukcí a částí stavby (např. základy, nosné konstrukce, schodiště, střešní konstrukce), komíny, polohové a výškové uspořádání stavby a všech jejích prostorů s vyznačením funkčního určení, schematické vyznačení vnitřních rozvodů a instalací (zdravotně technické včetně požárního vodovodu, silnoproudé, slaboproudé, plynové, teplovodní atd. ), technická zařízení (kotelny, výtahy apod.), úpravy a řešení předepsané ke zvláštnímu zajištění staveb z hlediska civilní ochrany, požární bezpečnosti a z hlediska užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace; u staveb s provozním, výrobním nebo technickým zařízením stavební výkresy obsahující prostorové umístění strojů a zařízení včetně řešení vnitřních komunikací,
 4. návrh úprav okolí stavby a návrh ochrany zeleně v průběhu provádění stavby.

Současně musí stavebník prokázat , že stavba je v souladu s veřejným zájmem, zejména s územně plánovací dokumentací, cíli a záměry územního plánování, obecnými technickými požadavky na výstavbu a zájmy chráněnými zvláštními předpisy

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

 1. Vydání stavebního povolení (obecně platné polatky)
  1. ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty Kč 300
  2. ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty Kč 1 000
  3. ke stavbě pro individuální rekreaci nebo stavbě zemědělské účelové stavby, nepřesahuje-li zastavěná plocha 70 m 2 Kč 300
  4. ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními Kč 300
  5. ke stavbě řadových garáží Kč 300 a 150 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 2 500
  6. ke změně stavby (nástavby, přístavby nebo stavební úpravy) uvedené v písmenech a) až e), ke stavbě studny, čistírny odpadních vod, přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v písmenech a) až e) Kč 300
  7. k drobným stavbám, a jejich změnám Kč 300
  8. k dočasným stavbám zařízení staveniště Kč 300
  9. ke stavbě neuvedené v písmenech a) až h):
   • Kč 3 000
   • k její nástavbě a přístavbě Kč 2 500
   • k její stavební úpravě nebo ke stavbě přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v tomto písmenu Kč 1 000
 2. Vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením (včetně změny podmínek stavebního povolení) nebo o prodloužení platnosti stavebního povolení 14) Kč 300
 3. Vydání povolení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení 15) Kč 1 000
 4. Vydání povolení terénních úprav 16) Kč 1 000

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty na vyřízení žádostí se řídí zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení. V jednoduchých případech rozhodne stavební úřad do 30-ti dnů ode dne podání žádosti ve složitých případech do 60-ti dnů. V případě, že dojde k přerušení správního řízení, lhůty podle tohoto zákona neběží.

Účastníci (dotčení) řízení:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a v úplném znění zák. č. 197/1998 Sb.
vyhláška č. 131/1998 Sb.,o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
vyhláška č. 132/1998 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti každému správnímu rozhodnutí se každý účastník řízení může odvolat do 15-ti dnů ode dne převzetí rozhodnutí (osoba, která byla účastníkem řízení, ale rozhodnutí jí nebylo správním orgánem oznámeno se může odvolat do 30 dnů ode dne kdy se o vydání rozhodnutí dozvěděla,nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu účastníku řízení) ode dne převzetí rozhodnutí k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu, a to podáním u místně příslušného stavebního úřadu viz § 81 až 84 zák č. 500/2004 Sb (správní řád).
U řízení ukončeného rozhodnutím, které je v právní moci lze na návrh účastníka řízení povolit obnovu tohoto řízení a to z důvodů taxativně vymezených §100 odst.1 zák. č. 500/2004 Sb. Žádost může být podána u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval a to do tří měsíců ode dne, kdy se účastník dozvěděl o důvodech obnovy, nejdéle však do tří let od právní moci rozhodnutí.Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení.
Dalším mimořádným opravným prostředkem je vedle obnovy řízení dle §94 správního řádu přezkumné řízení. V tomto řízení správní orgán posuzuje zda nebylo rozhodnutí vydáno v rozporu právními předpisy. Přezkumné řízení lze zahájit nejpozději do 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí ve věci §96 odst.1 správního řádu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Občané: § 105 stavebního zákona

Právnické osoby nebo fyzické osob podnikajícím podle zvláštních předpisů §106 stavebního zákona

Pokutu může stavební úřad uložit i právnické osobě nebo fyzické osobě podnikající podle zvláštních předpisů, která provádí stavbu jako dodavatel. Stejně postupuje stavební úřad vůči právnické osobě nebo fyzické osobě podnikající podle zvláštních předpisů, provádějící práce pro stavebníka, který se dopustil přestupku podle §105